Comissão da Função Pública
SIGAPNET

DUVIDA SIRA MAK MOSU BEBEIK


Hau bele troka mesak hau nia password atu tama sistema SIGAPNET?

Bele. Atu troka ita boot nia password, hanehan iha ita boot nia fotu no hili opsaun "Troka Password".


Hau bele troka hau nia dadus privadu ka profisional liu husi sistema SIGAPNET?

La bele. Sistema SIGAPNET iha dadus atu haree deit. Atu troka informasaun ruma, favor kontaktu responsável Rekursus Umanus husi ita boot nia instituisaun.


Hau hakerek hau nia password sala no sistema bandu hau nia asesu. Hau tenki kontaktu ekipa CFP hodi hadia?

Lae. Sistema SIGAPNET bandu asesu uzuariu wainhira nia tau password sala dala balun. Se karik ita boot nia problema mak ne'e, favor hein minutus balun hodi sistema SIGAPNET loke fali ita boot nia asesu ho dalan automatiku.


Hau heran eru/sala iha sistema SIGAPNET. Ho see mak hau tenki informa ba?

SIGAPNET dezenvolve no mantein husi ekipa CFP. Se karik ita boot hetan eru ruma ka difikuldade téknika, favor kontaktu ekipa CFP iha enderesu https://www.cfp.gov.tl/contato/.


Hau hakarak fo sujestaun atu melhora sistema SIGAPNET. Hau tenki haruka ba see?

SIGAPNET dezenvolve no mantein husi ekipa CFP no ekipa atu kontenti wainhira simu sujestaun ruma hodi melhora sistema SIGAPNET. Favor kontaktu ekipa CFP iha enderesu https://www.cfp.gov.tl/contato/.


Lian saída mak eziste hela iha sistema SIGAPNET?

SIGAPNET dezenvolve ho konsiderasaun ba lian ofisial Timor-Leste nian, hanesan lian Portugues no lian Tetun. Importante infoma katak ekipa CFP esforsa aan ho maximu hodi, pelo menus, lian rua nee mosu iha sistema SIGAPNET. Lian Ingles mos mosu iha modulu sira mak iha interasaun ho publiku husi liu.


Hau hakarak halo validasaun ba deklarasaun mak sistema SIGAPNET fo ba. Iha nebee mak hau bele halo validasaun?

Validasaun sertidaun husi SIGAPNET bele halo iha enderesu https://sigapnet.cfp.gov.tl/app/validade/. Ita boot tenki hakerek deit kódigu seguransa deklarasaun nian no haree rezultadu ho detalhu.